Κατανομή κλήσεων με ομάδες εσωτερικών

Γρήγορη διαμόρφωση COMfortel IP τηλεφωνικών συσκευών

Διαμόρφωση τηλεφωνικού καταλόγου

Διαμόρφωση ΙΡ καμερών στις COMfortel IP συσκευές