Υπηρεσίες & Υποστήριξη

Σχεδιασμός Λύσης

Ο σχεδιασμός λύσης προσφερεται με σκοπό να παρασχεθεί στον πελάτη η απαραίτητη βοήθεια ώστε να υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη δικτυακή λύση σύμφωνα με τις μοναδικές ανάγκες του.

Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει διερεύνηση και ανάλυση όλων των ανάλογων υπηρεσιών και τεχνικών απαιτήσεων που μπορεί να έχουν επίδραση στην προσφερόμενη λύση.

view.png

Επιτήρηση εγκατάστασης & προετοιμασία

Η υπηρεσία αυτή εξαρτάται από το προϊόν και παρέχεται πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης.

  • Η επιτήρηση εγκατάστασης καλύπτει μια πλήρη επιθεώρηση του χώρου εγκατάστασης, ώστε να καθοριστεί ο πιο κατάλληλος τρόπος υλοποίησης.
  • Η προετοιμασία της εγκατάστασης περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που απαιτούνται να γίνουν πριν την υλοποίηση του έργου.
cable.png

Καλωδίωση

Η υπηρεσία μπορεί να περιλαμβάνει είτε εγκατάσταση ενός νέου καλωδιακού δικτύου, επέκταση ή/και αντικατάσταση ενός υπάρχοντος.

view.png

Εγκατάσταση

Οι υπηρεσίες εγκατάστασης αφορούν όλα τα προϊόντα που αντιπροσωπεύονται, με κοινό στόχο η προσφερόμενη λύση να λειτουργήσει αξιόπιστα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη μέσα στα ορισμένα χρονοδιαγράμματα.

Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει εγκατάσταση και δοκιμές του νέου εξοπλισμού, όπως επίσης και δοκιμές αποδοχής από τον πελάτη για την παράδοση του έργου.

view.png

Ενοποίηση

Η υπηρεσία της ενοποίησης εφαρμογών και λύσεων έχει ως στόχο να βοηθήσει τον πελάτη να εξασφαλίσει ότι η τηλεπικοινωνιακή λύση που του παρέχεται είναι πλήρως ενοποιημένη με την υπάρχουσα υποδομή του.

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται για όλα τα προϊόντα που αντιπροσωπεύονται.

view.png

Παρακολούθηση σωστής λειτουργίας μετά την εγκατάσταση

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται με σκοπό να επιβεβαιωθεί η σωστή λειτουργία του εξοπλισμού και η ορθή, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη παραμετροποίηση.

view.png

Υποστήριξη

Η υπηρεσία υποστήριξης έχει σχεδιαστεί με σκοπό να επαναφέρει τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού του πελάτη στα επίπεδα που αυτός επιθυμεί.Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει διορθωτικές κινήσεις και προγραμματισμούς του εξοπλισμού με σκοπό να διορθωθούν τυχόν προβλήματα, ή να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του εξοπλισμού.Αυτό μπορεί να γίνει είτε με τηλεδιαχείριση είτε με επί τόπου παρουσία τεχνικού.Επίσης συμπεριλαμβάνεται πέρα της φυσικής παρουσίας στο χώρο του πελάτη και κάθε αντικατάσταση ελλατωματικού εξοπλισμού.

view.png

Μετακινήσεις, Προσθήκες & Αλλαγές

Η υπηρεσία αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να μεγιστοποιήσει τη αποδοτικότητα των παρεχόμενων πόρων με το να αναλαμβάνει η LTcom τις καθημερινές τροποποιήσεις που απαιτούνται στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό του πελάτη, καθώς εργαζόμενοι αντικαθίστανται ή αλλάζουν θέση εργασίας.

view.png

Προληπτική Συντήρηση

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται με σκοπό να προστατευτούν οι διεργασίες του πελάτη και να μεγιστοποιηθεί η διαθεσιμότητα του εγκατεστημένου τηλεπικοινωνιακόυ συστήματος.